Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Prieskum trhu - renovácia dverí

18.12. 2018 

Záznam z prieskumu trhu

 

Názov verejného obstarávateľa/ prijímateľa:

Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica, stredisko školský internát

Predmet / názov zákazky:

Renovácia dverí

Druh zákazky (tovary / služby / práce ):

Tovar a práca

Kód CPV:           

45453100 - 8

Spôsob vykonania prieskumu trhu[1]:     

Zaslanie cenových ponúk

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk[2]:

Najnižšia ponuková (zmluvná) cena

 

Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný[3]:

a)           zoznam oslovených dodávateľov[4] :

Názov osloveného dodávateľa

Dátum oslovenia

Spôsob oslovenia

Oprávnenie dodávať predmet zákazky (áno/nie)

Prijatá ponuka: áno/nie

Ing. Marián Ďuriančík-RODAS, Niva 2, 97696 Medzibrod

30.11.2018

e- mailom

áno

áno

Michal, Chromiak, Ďumbierska 4006/24, 974 11 Banská Bystrica

30.11.2018

e-mailom

áno

áno

Apex, s.r.o.,

29. augusta č. 3, 974 01 Banská Bystrica

30.11.2018

e-mailom

áno

nie

 

 

 

 

 

 

b)           zoznam predložených ponúk[5]:

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku

Dátum predloženia / dátum vyhodnotenia

Suma ponuky s DPH

Vyhodnotenie splnenia podmienok[6]

Poznámka

Ing. Marián Ďuriančík-RODAS, Niva 2, 97696 Medzibrod

3.12.2018

4 850

splnil

 

Michal, Chromiak, Ďumbierska 4006/24, 974 11 Banská Bystrica

4.12.2018

5 800

splnil

 

 

 

 

 

 

c)            zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení[7]:

Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na internetovú stránku

(ak relevantné)

Identifikovaná suma/hodnota kritéria

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

d)      iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

Žiadny uchádzač nebol vylúčený

Identifikácia úspešného uchádzača:

Ing. Marián Ďuriančík-RODAS, Niva 2, 97696 Medzibrod

Cena víťaznej ponuky[8] :

4 850, 00   € s DPH

Spôsob vzniku záväzku[9]:            

Objednávka

Meno, funkcia a podpis  osoby, ktorá vykonala prieskum:

Ing. Viera Vrťová, ZRŠ pre TEČ

Meno a podpis štatutárneho zástupcu:

PaedDr. Jozef Smekal

Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Banská Bystrica dňa 7.12.2018

Prílohy[10]:

Cenové ponuky zaslané e-mailom

 

 [1] Uviesť aký:            

a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru / služby / práce,

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).

[2] Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH

[3] Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.

[4] Vyžadujú sa minimálne piati oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako 5 000 EUR.).

[5] Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili

[6] Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).

[7] Vyžadujú sa minimálne 3 identifikovateľné zdroje, resp. tri pri zákazkách do 10 000 EUR (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 10 000 EUR.).

[8] Uviesť s DPH aj bez DPH

[9] Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.

[10] Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.