Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Verejná obchodná súťaž nápojový automat

11.12. 2018

Športové gymnázium, Trieda SNP 54, 974 01  Banská Bystrica

 

tel.048/4712890; IČO: 00516554; e-mail: sekretariat@osgbb.sk

Športové gymnázium, Trieda SNP 54, 974 01  Banská Bystrica

 

vyhlasuje

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ

 

podľa § 281 - § 288 Obchodného zákonníka na krátkodobý  prenájom nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Športového gymnázia  Banská Bystrica.

 

Nebytové priestory sú zapísané na LV č. 4425 katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Správa katastra Banská Bystrica.

 

Vymedzenie predmetu nájmu:

A.  Nebytové priestory  o výmere  1   m2  na  prízemí  budovy školy

 

Nebytové priestory v budove školy upravené   na prevádzkovanie nápojového automatu

 

    • doba prenájmu od 1.1.2019 do 31.12.2019
    • celková plocha = 1 m²
    • nájomné =  minimálne  750 € za m² ročne
    • prevádzkové výdavky  = 50 € ročne

 

 

Podmienky súťaže:

 

 

1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na internetovej stránke Športového gymnázia Banská Bystrica, súčasne s uverejnením v inzertnom týždenníku Echo  dňa 13.12.2018.

2.  Návrh do súťaže predkladá účastník v písomnej forme do 19.12.2018 do 12:00 hod.  na sekretariát riaditeľa Športového gymnázia Banská Bystrica v sídle vyhlasovateľa súťaže a to osobne, kuriérom, poštovou zásielkou v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej uvedie meno, adresu účastníka, označenie „obchodná súťaž – neotvárať“.

Súťažné návrhy doručené po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže zaradené.

3. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 20.12.2018 o 13,00 hod. v kancelárii riaditeľa školy bez  prítomnosti uchádzačov.

 

V obálke účastník predloží:

a/ Doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba predloží kópiu živnostenského listu, právnická osoba predloží kópiu výpisu z obchodného registra,

c/ Ponúkanú cenu nájomného za 1 m² ročne (bez prevádzkových výdavkov)

 

4. Účastník nemôže označiť údaje tvoriace obsah jeho návrhu ako dôverné.

5. Nájom na uvedený predmet obchodnej verejnej súťaže - nájomná zmluva, sa bude realizovať podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.

6. Dĺžka nájomného vzťahu bude na dobu určitú 1 rok .

    Výška nájomného sa stanovuje v minimálnej výške za  1 m2 ročne. Výška prevádzkových

    výdavkov je stanovená fixne na celý kalendárny rok 2019.

7. K uzatvoreniu nájomnej zmluvy dôjde výlučne iba po odsúhlasení výsledku obchodnej verejnej súťaže  komisiou Športového gymnázia.

8. O návrhu a súčasne o víťazovi obchodnej verejnej súťaže, alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu bude vyhlasovateľ informovať najneskôr do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia súťaže.

9. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje:

- právo odmietnuť všetky predložené návrhy

- právo meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť

- právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže

- právo vybrať z ponúk ktoré splnili všetky požadované podmienky

Kritériom výberu uchádzača bude najvyššia cenová ponuka nájmu   za predmet nájmu a účelu jeho využitia vzhľadom na charakter hlavnej činnosti ktorú vykonáva.

10. Vyhlasovateľ uzavrie s víťazným uchádzačom  zmluvu o nájme  najneskôr do 31.12.2018.

 

 

 

V Banskej Bystrici 10.12.2018

 

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                              PaedDr. Jozef Smekal

                                                                                                          riaditeľ školy