Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Výzva na predloženie cenovej ponuky lyžiarsky výcvik 2019

18.12. 2018

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk                                                                                                                                 ( zákazka s nízkou hodnotou)

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Športové gymnázium

Sídlo : Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica

V Zastúpení : PaedDr. Jozef Smekal

IČO: 00516554

Kontaktná osoba: Ing. Viera Vrťová

Telefón:  048/048-4712831

E-mail: vrtova @osgbb.sk

 

 

2.Predmet zákazky

Poskytnutie služieb spojených s lyžiarskym výcvikom.

 

 

3.Názov predmetu zákazky

 Lyžiarsky výcvik

 

 

4.Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

 

 

5.Stručný opis a rozsah predmetu zákazky:   

 

 

 Lyžiarsky výcvik bude realizovaný pre maximálne 75 žiakov.                                                                      

Trvanie lyžiarskeho výcviku bude 5 dní v v období  medzi  2.2.2019 do 6.2.2019 a od 6.2.2019 do 10.2.2019.

Lyžiarske stredisko musí mať  vhodné podmienky pre začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov.

Vzdialenosť lyžiarskeho strediska maximálne 60 km od mesta Banská Bystrica.

Požadované umelé zasnežovanie a   každodenná úprava lyžiarskych svahov.

Vhodné podmienky pre začiatočníkov aj pre pokročilých lyžiarov. Zjazdovka modrá a červená.

Možnosť večerného lyžovania.

Možnosť zapožičania lyžiarskej výstroje pre žiakov.

Uzamykateľná miestnosť pre odkladanie lyžiarskej výstroje.

Spoločenská alebo prednášková miestnosť.

Fakturácia na základe reálneho počtu žiakov po ukončení lyžiarskeho výcviku.

 

 

 

Cenová ponuka  lyžiarskeho výcviku bude   obsahovať cenu za:

  • Dopravu autobusom do lyžiarskeho strediska a späť.

  • Ubytovanie na 4 noci pre max. 75 žiakov

  • Ubytovanie na 4 noci pre 6 učiteľov zadarmo.

  • Lyžiarsku permanentku na 5 dní pre 75 žiakov.

  •  

 

  • Lyžiarska permanentka pre 6 učiteľov na 5 dní zadarmo.

 

 

·        Celodennú stravu na 5 dní pre 75 žiakov a stravu pre 6 učiteľov zadarmo

 

 

 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky:

 

 

   Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica

 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre rozhodujúcu časť predmetu zákazky:

55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby,

98000000-3- Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom

 

 

8.Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE

 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:     9 375 € bez DPH                                                                                                             11 250  € s DPH                                                                                        

 

 

10.Trvanie zmluvy:

 

 

  Do 10.2.2019.

 

 

11. Podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Preddavky na služby nebudú poskytnuté. Financovanie zákazky je zo zdrojov štátneho rozpočtu. Podkladom pre úhradu ceny  bude faktúra vystavená dodávateľom po splnení predmetu zmluvy na základe skutočného počtu žiakov zúčastnených na lyžiarskom výcviku pre obidva turnusy. Faktúra bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi .

 

 

12.Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač preukáže oprávnenosť dodať predmet zákazky kópiou výpisu z obchodného registra, resp. kópiou živnostenského listu.

 

 

13. Obsah ponuky:

a/ Doklady v zmysle bodu 11. výzvy;

b/ Cenová ponuka v zmysle bodu 18. tejto výzvy.

 

 

Návrh zmluvy o poskytnutí služieb spracovaný a predložený v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo výzve a v súlade s platným   Obchodným zákonníkom predloží víťazný uchádzač.

 

 

14.Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

 

 

Lehota na predkladanie ponúk:   20.12.2018   do  08,00 hod.

 

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Športové gymnázium, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica

Ponuku žiadame označiť a doručiť nasledovne:

Heslo: Verejné obstarávanie : Lyžiarsky výcvik – neotvárať!,

Ponuky zasielať poštou na poštovú adresu: podľa bodu 1./ tejto výzvy, alebo osobne na sekretariát Športového gymnázia, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

15.Otváranie ponúk:

Dátum a čas otvárania ponúk:  21.12.208 o 08,00  hod.

Miesto otvárania ponúk: Športové gymnázium, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica

 

 

16.Kritériá na hodnotenie ponúk:

 

 

Najnižšia cenová ponuka  v EUR s DPH.

 

 

 

17. Lehota viazanosti ponúk:

Ponuky zostávajú v platnosti v lehote viazanosti ponúk do 08.01.2019.                                     Do uvedeného dátumu úspešný uchádzač obdrží informáciu o úspešnosti ponuky a bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy. Ostatní uchádzači obdržia informáciu o neúspešnosti so zdôvodnením. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o obsahu zmluvy pred jej podpísaním za účelom dosiahnutia takého obsahu zmluvy, ktorý by verejného obstarávateľa neprimerane neznevýhodňoval a ani neobmedzoval.

 

 

18.Ďalšie informácie :

a/Cenová ponuka bude rozpísaná nasledovne:

Cena bez DPH v EUR, DPH v EUR, Cena s DPH v EUR .

b/Navrhovaná zmluvná cena bude stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.

o cenách v znení neskorších predpisov.

c/Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní písomne v ponuke.

d/Vyhodnocovať  sa  budú  len  ponuky,  ktoré  splnili  všetky  podmienky,   požiadavky

a špecifikácie uvedené v tejto výzve.

e/Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade,  ak mu nebudú poskytnuté finančné prostriedky od nadriadeného orgánu.

 

 

V Banskej Bystrici dňa 13.12.2018                                     

 

 

                                                                                             

                                                                               PaedDr. Jozef Smekal                                                     riaditeľ školy